Biuro rachunkowe

Centrum Podatkowo-Księgowe Tomasz i Katarzyna Abramczuk spółka cywilna świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi podatkowo-księgowej i kadrowo-płacowej firm o różnym profilu działalności i formy prawnej. Naszymi klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zryczałtowany jak też spółki prawa handlowego, wymagające prowadzenia pełnej rachunkowości. 

Działamy na podstawie licencji Nr 11244/2005 wydanej przez Ministra Finansów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo – księgowymi. 

Nasze miejsce wśród innych biur i kancelarii księgowo-podatkowych wyznaczają nasi Klienci, których grono stale się powiększa, z czego jesteśmy bardzo dumni. 

Dzieje się tak za sprawą wysokiego profesjonalizmu świadczonych przez nas usług i konkurencyjnych cen.

Zakres Świadczonych Usług przez Centrum Podatkowo-Księgowe

Usługi w zakresie prowadzenia urządzeń księgowych:

 • ksiąg rachunkowych,
 • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ewidencji przychodów (zryczałtowany podatek dochodowy),
 • ewidencji nabyć (zakupów) i dostaw (sprzedaży) VAT,
 • ewidencji środków trwałych

Sprawy kadrowe, płacowe, rozliczenia z ZUS:Obsługa kadrowa

 • obsługa kadrowa
 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych
 • prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu , prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp
 • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
 • czynny udział w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych
 • obsługa płacowa
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • sporządzanie informacji PIT-4R, PIT-8A, PIT-8C, PIT-11
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT – 40)

Doradztwo podatkowe:

 • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników i płatników, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, zeznań i deklaracji podatkowych
 • wyjaśnianie kwestii dokumentacyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą naszych klientów
 • reprezentowanie naszych klientów przed organami podatkowymi i skarbowymi podczas czynności sprawdzających
 • zakres naszych czynności nie obejmuje udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich zobowiązań podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, gdyż nie posiadamy licencji doradcy podatkowego

Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału:

 • analizy finansowe: np. „kredyt, czy leasing”
 • analiza zapotrzebowania na środki finansowe
 • przygotowanie wniosków kredytowych / leasingowych
 • przygotowanie business planu
 • negocjowanie warunków umów kredytowych / leasingowych i ich zabezpieczeń
 • pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • inne czynności cywilno-prawne wg bieżących potrzeb naszych klientów

Ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta w drodze negocjacji i uzależnione są od:

 • formy ksiąg podatkowych ( np. księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt)
 • formy prawnej ( np. osoba fizyczna, spółka cywilna, sp. z o.o.)
 • branży (np. działalność usługowa, handlowa, produkcyjna)
 • liczby dokumentów księgowych
 • innych ( np. firma jest płatnikiem vat, transakcje zagraniczne, operacje walutowe itp.)

Przykładowe ceny netto:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych: od 500,- zł

Usługi dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję dla potrzeb podatku zryczałtowanego:

Opłata podstawowa obejmująca do 30 zapisów księgowych: od 200,- zł

Opłata za osobę podlegającą ubezpieczeniu w ZUS: od 40,- zł